• Telephone: +98-21-88561499
  • Email : Support @ graphicidea.com

 

طراحی کتاب - Book Design


طراحی ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)

قیمت پایه 800,000 تومان


طراحی ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب

قیمت پایه 700,000 تومان


طراحی رو، پشت و عطف هر کتاب

قیمت پایه 450,000 تومان


طراحیِ صفحه آرایی کتابهای تصویری و کتابهای نوشتاری خاص ، هر صفحه

قیمت پایه 45,000 تومان


طراحیِ صفحه آرایی کتاب های نوشتاری عمومی

هر صفحه 80,000 تومان


هزینه خدمات دیگر مانند طراحی نشانه و یا نشانه نوشته، تصویرسازی و موارد دیگر جداگانه محاسبه م یشود.
هزینه بازسازی دیگر جلدهای یک یونیفورم ، 50 % قیمت پایه محاسبه می شود.

 

------------------------------------------------------
 
 

قيمت هاى مختلف طراحى گرافيك در تعرفه سال 1393 براساس حداقل و به عنوان قيمت پايه يك طراحى مناسب پيشنهاد شده است و قابل تغییر است.

قيمتهاى پايه در تعرفه 1393 به تشخيص و موافقت طراح گرافیک و کارفرما برحسب مواردى ذکر شده زير افزايش یا کاهش مى يابند.

پيشينه و ميزان تجربه حرفه اى طراح براى انجام طراحى و اجراى كار.
ساعات صرف شده براى طراحى و اجراى سفارش کارفرما .
میزان دفعات ویرایش مجدد به دلیل نقص اطلاعات کارفرما .
وسعت توليد و تعداد مخاطبان كار، با توجه به تيراژ و يا استفاده از طرح در سطح محلى، شهرى، كشورى و يا بين المللى.